Facebooki Pahapilli grupp

Küla Saaremaa köikse öigema serva peal

– Teadmiseks –

Teade Varese sadama detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust ehk tuugeni saaga läheb järgmisele ringile.

Saaremaa Volikogu on võtnud oma 31.10.2019 otsusega nr 1-3/106 vastu Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu ja see on suunatud avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.11 kuni 21.12.2019. See tähendab seda, et kõigil soovijail on elektroonsete dokumentide kõrval sel ajavahemikul võimalik tutvuda nende materjalidega ka paberkandjal Saaremaa vallamajas, Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kus kontaktisik on Kätlin Kallas. (katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).

Samuti on väljapaneku aja jooksul igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, esitades selle kirjalikult postiaadressile Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub sadama arendaja soovil (NB!) 30. detsembril 2019 kell 16 * vallamajas, aadressil Kuressaare, Tallinna 10 (suures saalis).

*sama sobiv aeg oleks ilmselt jõululaupäeval kell 16.

Dokumentidega tutvumisel tuleb üldise kirjelduse kõrval erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et detailplaneeringuga muudetakse Mustjala valla Külade üldplaneeringut Varese sadamasse ranna piiranguvööndisse tuulegeneraatori rajamiseks, Varese sadama ala kasutamise juhtotstarbe osas ning selles osas, et tootmisalalt ulatub müra väljaspoole tootmisala territooriumit.

Veelgi erilisemat tähelepanu tuleb pöörata aga ülalmainitud Vallavolikogu otsuse lõigule, mis ütleb, et enne tuulegeneraatori kasutusloa taotlemist tuleb teostada müra mõõtmised vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 otsuses nr. 106 toodule. Selle lõigu sisusse süvenedes tekib õigustatud küsimusi, mille esitamiseks on tagumine aeg seega  30.detsembril kell 16.00 toimuval avalikul arutelul.

Et mitte jätta meie küla asjade otsustamine, täpsemalt öeldes meie elukeskkonda muutvate otsuste tegemine ainult kõikvõimalike demagoogide, populistide, suvaliste läbikulgejate või kõrvaliste elu-olu poliitikute kätte, on kõigi Pahapilli küla elanike, eriti aga otseselt nn. puudutatud isikute ehk sadama läheduses elavate inimeste ning kinnistuomanike arvamus väga oluline.

Seega – hea Pahapilli küla inimene! Tule 30.detsembril kell 16.00 Kuressaarde vallavalitsusse ja ütle selge häälega välja oma arvamus – ükskõik siis milline see on – nii sadama kui ka sinna  kavandatava tuulegeneraatori kohta.

Planeeringu elektrooniliste materjalidega võib tutvuda SIIN.

Tiit Vimberg,
Pahapillil 6.detsembril 2019.

Mälu värskendmiseks loe ka allpool olevat kronoloogiat.

Praegu ajakohane

Keset küla on plaanis püsti panna elektrituulik.

10.07.2017
Viimati täiendatud 26.05.2018 (vt. allpool)

27. juunil 2017. toimus või õigemini pidi Mustjala vallavalitsuses toimuma Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu lahendusi tutvustav avalik arutelu.  Arutelust, mida sedakorda sadamas plaanitakse teha, sellest lootsid osa saada meie külast kohale läinud Krista, Grete ja Tiit.

Et ürituselt puudus üllatuslikult aga nimetatud detailplaneeringu huvitatud isik ehk arendaja – Adepte OÜ esindaja, siis eelmainitud põhjusel tegelikku arutelu ei toimunudki. Oli vaid valla maanõuniku Ilmar Pungari poolt nimetatud detailplaneeringu ettelugemine.

Selgeks sai aga vallamajas see, et üks naaberküla mees – Harry Raudvere, tahab meie külas olevasse Varese sadamasse ehk sisuliselt keset Pahapilli küla püsti panna megasuure tuulegeneraatori ehk tuugeni, mille võimsus on kuni 2,5  mW ja kõrgus koguni kuni 150 meetrit.

Põhjendus, milleks sadamasse selline monstrum vajalik on, selle võib välja lugeda eelmainitud detailplaneeringust. See tühiasi, et Varese sadama verbaalne ehk sõnaline rekonstrueerimine käib Raudvere poolt tulemusteta juba aastaid, ei sega tal põrmugi kuulutamast, et tuulegeneraatori rajamine on vajalik sadamaehitiste toimimiseks.

Tuugen

Täiendatud

24.07.2017

Tänase seisuga on saanud selgeks, et Kaitseministeerium ning Päästeamet keeldusid andmast tuulegeneraatori detailplaneeringule kooskõlastust. Eks aeg näitab, mis edasi hakkab juhtuma. Hoiame asjal igaljuhul silma peal.

Kui soovid lähemalt lugeda ametkondade hinnangutest detailplaneeringule, siis saad seda teha Mustjala valla kodulehel. 

Täiendatud

02.10.2017

29. septembril Võhma Jahimajas toimunud valla volikogu koosolekul oli muu hulgas hääletusel ka tuulikuarendaja taotlus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks ehk sisuliselt Kaitseministeeriumi keelduva otsuse vaidlustamise algatus. 
Volikogu lõi selja sirgeks ning lükkas häälteenamusega selle Raudvere taotluse tagasi.

Täiendatud

21.02.2018

Varese sadama eraomanik on jätkuvalt seisukohal, et planeeritav tuugen on hädavajalik (olematu) sadama häireteta funktsineerimise tagamiseks.  Sellega seoses on ta läinud aasta lõpul teinud muudatused eelkõige tuugeni kõrguse osas, lootuses sobitada see kokku vajalike ametkondade seisukohtadega.  Kaitseministeerium ongi andnud nimetatud muudatusele oma lubava hinnangu.

Siinkohal tuleb täie tõsidusega nentida, et olukord on kui mitte just paljulubav, siis vähemalt lootust andev ning seda õnneks mitte ainult arendaja jaoks. Nimelt on  lootust, et mingil hetkel tajub eraettevõtjast tuugeniehitaja ka konstruktiivse dialoogi vajadust tema silmis tülikaima institutsiooni ehk kohaliku küla kogukonnaga, kes on veelkord oma arvamuse nimetatud projekti kohta avaldanud viimati  “Saarte Hääles” veebruari algul ilmunud artiklis, mida võid lugeda siit:  Madalam tuugen ei ole lahendus.  

Täiendatud

26.05.2018

Ajaleht “Saarte Hääl” 26/05/2018:

“Vallavalitsus asub seisukohale, et avalik huvi, mille eesmärgiks on tagada vallaelanikele parim võimalik elukeskkond, kaalub üles erahuvi elektrienergia tootmiseks ja müümiseks,” põhjendas abivallavanem Mart Mäeker neljapäeval OÜ Adepte juhatuse liikmele Harry Raudverele saadetud kirjas.

Vallavalitsus tegi arendajale ettepaneku korrigeerida Varese sadama detailplaneeringu lahendust. Omavalitsuse hinnangul tuleb arendajal loobuda tuulegeneraatori planeerimisest ja kaaluda elektritootmiseks alternatiivseid viise – näiteks päikesepaneele. Samuti peaks arendaja suurendama detailplaneeringu ala kavandatava idakai osas, planeeringu lahenduses aga viima kaide nimetused ja numbrid vastavusse ehitisregistri andmetega.

Samuti peab arendaja leidma teise asukoha planeeritud kütusemahutile, kuna kavandatud mahutile on ligipääs reljeefi tõttu raskendatud, mistõttu tuleks sellele leida teine asukoht.

Korrigeeritud detailplaneeringu lahendust ootab vallavalitsus menetluse jätkamiseks hiljemalt 1. septembriks.

Seega ootame ära 1. septembri.

See ongi “Meie Saaremaa”?

Ilmselt on naaberküla mees ja multitalent Harry Raudvere alias Saaremaa valla Mustjala osavallakogu juht, asunud realiseerima meie osavalla tegelikku ja konstruktiivset arendamist, viies ellu oma valimisliidu “Meie Saaremaa” programmilisi lubadusi.

Esimese tõeliselt nähtava suursaavutusena on ta keset Pahapilli küla tekitanud oma ettevõttele Adepte OÜ kuuluva, ametliku nimetusega “orgaanilise aine ladustamisplatsi”, mida maakeeli võib nimetada lihtsalt sitapatareiks.

Tõeliselt huvipakkuv on aga selle platsi tekitamiseks registreerimisnumbri K/329916 all loa andnud Keskkonnaameti seisukoht. Teades või vähemalt arvates teadvat, et tegemist on orgaanilise materjaliga sadama süvendamisest, on eelmainitud formulari ülestähenduses kirjas, et “Kaevis (millest 100% on orgaaniline materjal) kasutatakse pinnase täitmiseks taotlejale kuuluval Mustjala vallas asuval kinnistul Pahapilli Masti (kü 48301:006:0518). Vastavalt taotlusele hoiustatakse kaevist ajutiselt ja segatakse tahesõnnikuga eesmärgiga hilisemalt kasutada osaühingule Adepte kuuluvatel põllumaadel põlluviljakuse tõstmiseks.

Ei oska arvata, milline on Keskkonnaameti töötajate arusaam keskkonnakaitsest ja seda eriti inimeste põlises elukeskkonnas. Ehkki küll mitte Tallinna kesklinna, vaid ühe (see kirutud sõna) ääremaa küla keskele on see amet lubanud püsti panna lägapatarei, mille tegelik orgaaniline või anorgaaniline koostis tuleks kiiremas korras välja selgitada, sest küsimuse all pole ainult elanike kaevude joogivee saatus vaid ka kõik muu, mida selle platsi teke juba on kaasa toonud ja võib veelgi kaasa tuua.

Et mitte üldsõnaliseks jääda, ootab Pahapilli küla vastust loa menetlejatelt, millistel seadusaktidel, eelnevatel analüüsidel või uuringutel ning võimalikel kokkulepetel selle loa väljaandmine põhines. Samuti loodame, et selle platsi tekke seaduslikkuse väljaselgitamiseks, kuid samuti ka kiireks likvideerimiseks ei pea me pöörduma isiklikult keskkonnaministri poole.

Pahapilli, 03.06.2018

Kasulikud numbrid ja lingid

 • Autokauplus peatub palvemaja juures

  igal teisipäeval kella 15-16.00 paiku.

 • Kauplus avatud

  E – R avatud 9.00 – 17.30
  Laupäeval 09.00 – 15.00
  Pühapäeval 10.00 – 15.00

 • Pahapilli - Kuressaare

  07.30   -  08.40  E,T,K,N,R,L
  15.05  -  15.55  E,T,K,N,R
  18.30  -  19.30  E,T,K,N,R
  18.30  -  19.20  L,P
  
 • Kuressaare - Pahapilli

  06.40   -  07.30  E,T,K,N,R,L
  14.10  -  15.05  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.30  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.30  L,P
  
 • Kuivastu-Virtsu

  Sõidugraafikud leiad siit lingilt praamid.ee

 • Triigi-Sõru

  Hiiumaa liinigraafiku leiad siit lingilt Triigi-Sõru

 • Tähtsad telefonid

  Hädaabinumber  –  112
  Perearsti nõuandenumber  –  1220
  Elektrilevi rikketelefon  –  1343
  Päästeala infotelefon  –  1524
  Keskkonnaameti valvetel.  – 1313

 • Vallavalitsus

  Alates 1. jaanuarist 2018 on Mustjala vallavalitsus oma töö lõpetanud.

  Uue – Saaremaa valla valitsus asub Kuressaares.

  Aadress: 
  Tallinna 10, 93819
  Kuressaare, Saaremaa

  Tel: 452 5000
  E-post:
   vald@saaremaavald.ee

MTÜ Pahapilli külaselts © 2020