Facebooki Pahapilli grupp

Küla Saaremaa köikse öigema serva peal

– Teadmiseks –

Pahapilli küla koosolek laupäeval, 21. juulil 2018

Hea Pahapilli küla rahvas!

Olete oodatud meie küla koosolekule 21. juulil 2018 kell 10.00. Koosolek toimub palvemaja juures iga ilmaga.

Nagu teame, siis kogu riigis läbi viidud haldusreform on muutnud ka Saaremaa valitsemise korda ning selle mõjud puudutavad otseselt ka meid, kes me elame siin – pisikeses, kuid mõnusas Pahapilli külas.

See kuidas me oma asjadega praegu kui ka tulevikus hakkama saame, sõltub suurel määral küla inimestest ehk meist endist. Elu on näidanud, et peame end kogukonnana jõuliselt ja ühtselt kehtestama, et mitte lasta kellelgi teisel meie eest otsuseid teha või lubades ükskõik kellel meile mittesobivaid või võõraid tahtmisi peale suruda. Iga külaelaniku arvamus on seepärast tähtis.

Tule koosolekule, kus arutamegi neid asju. Samuti viime läbi külavanema uued valimised.

Kohtumiseni koosolekul!

Külavanem, Krista.
08.07.2018

Külavanema kandidaadid

Laupäeval, 21. juulil 2018 kell 10.00 palvemaja juures toimuval Pahapilli küla koosolekul valitakse külale uus külavanem.

Selgunud on need meie küla inimesed, kes on andnud oma nõusoleku kandideerida uueks külavanemaks. Külavanem valitakse kolmeks aastaks, mil on järgmised valimised. Oma nõusolekut kandideerimiseks kinnitavad nad külakoosolekul enne hääletamist ka kirjalikult.

Kandidaate on kaks:

1. Margus Soonik, kelle kandidatuuri esitas praegune külavanem Krista Saarna.

2. Elsa Toompuu, kes esitas oma kandidatuuri ise.

Head külaelanikud – valik on teie. Tulge koosolekule ja hääletage.

Krista, külavanem.
19. juulil 2018

Külavanema statuudi juhendmaterjalid.

Külavanem on küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike poolt ning juhindub oma tegevuses küla ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas.

Külavanema juhendmaterjale saad täpsemalt vaadata siit lingilt

KÜLAVANEM VALIMISTEST.

Aeg teeb oma tööd ja see toob kahtlemata kaasa muutusi. Muutused puudutavad igaühte meist ja sealhulgas ka mind, külavanemat. Olen jõudnud otsusele, et minu jaoks on õige aeg astuda nö. kõrvale, et anda meie pisikese, kuid vahva küla huvide eest seismine kellegi noorema ja energilisema hoole alla.

Laupäeval, 21. juulil 2018 koosolekul valime külale uue külavanema. Siinkohal kasutan võimalust ja soovin teada anda oma kandidaadi uueks külavanemaks. Tegemist on tubli ja energilise noore mehega, kelle tasakaalukus ja ettevõtlik meel on kindlasti see, mida omab inimene, kes esindab lähitulevikus meie küla igas vajalikus olukorras. Seega soovitan Pahapilli uueks külavanemaks Pahapilli-Tõnu noort peremeest, kelle nimi on Margus Soonik ja kes on andnud ka nõusoleku külavanemaks kandideerida.

17. aprillil 2018 toimus Lihulas Eesti Külaliikumise “Kodukant” eestvõttel külavanemate piirkondlik seminar, kus külavanematele tutvustati hiljuti ellu viidud haldusreformiga kaasnevaid võimalusi, milles külavanematel on eriline roll. Külavanema statuut annab selleks selged suunad. Samuti seletati lahti külaelaniku mõiste ning tema õigused ning ka kohustused külakogukonna liikmena.

Sellele infole tuginedes tea, et külavanemat võivad valida ainult Pahapilli küla elanikud ja külavanemaks saab valida ainult Pahapilli küla elaniku, kusjuures vaid selle elaniku, kes osaleb valimiskoosolekul ja kes annab sel koosolekul ka oma kandideerimisele kirjaliku nõusoleku.

Kes on Pahapilli küla valimisõiguslik elanik?

Pahapilli küla valimisõiguslik elanik on vähemalt 16.-aastane füüsiline isik, kelle alaline elukoht või kinnisvara on Pahapilli külas. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister, kinnisvara määramise aluseks kinnistusregister. Küla elanike hulka ei kuulu juriidilised isikud ega äriettevõtetest kinnisvaraomanikud.

Igal Pahapilli küla valimisõiguslikul elanikul on õigus valida ja olla valitud külavanemaks. Kui Teil on oma kandidaat, siis palun esitage see kuni kolmapäevani (18.07.2018 kaasa arvatud) kas e-kirja teel aadressile info.pahapilli@gmail.com või andke hiljemalt samaks päevaks mulle teada mõnel muul taasesitamist võimaldaval moel. Kandidaatide nimed avalikustame meie küla kodulehel kohe järgmisel päeval ehk neljapäeval 19.07.2018.

Kuidas hääletada?

Külavanema hääletus on avalik. NB! Et mitte jätta hääletamise võimalusest ilma neid Pahapilli küla elanikke, kes koosolekul ei saa osaleda, võivad nad soovi korral oma hääle anda avalikustatud kandidaatidele ka e-kirja teel aadressile info.pahapilli@gmail.com ajavahemikus 19 juuli.-20.juuli (kaasa arvatud), kus on märgitud selgesõnaliselt hääletaja nimi ning see kandidaat, kellele antakse oma hääl. Koosolekul antud häältele lisatakse e-kirja teel tähtajaks saabunud hääled, ning valituks osutub kõige rohkem hääli saanud kandidaat.

Krista, külavanem.

Praegu ajakohane

See ongi “Meie Saaremaa”?

Ilmselt on naaberküla mees ja multitalent Harry Raudvere alias Saaremaa valla Mustjala osavallakogu juht, asunud realiseerima meie osavalla tegelikku ja konstruktiivset arendamist, viies ellu oma valimisliidu “Meie Saaremaa” programmilisi lubadusi.

Esimese tõeliselt nähtava suursaavutusena on ta keset Pahapilli küla tekitanud oma ettevõttele Adepte OÜ kuuluva, ametliku nimetusega “orgaanilise aine ladustamisplatsi”, mida maakeeli võib nimetada lihtsalt sitapatareiks.

Tõeliselt huvipakkuv on aga selle platsi tekitamiseks registreerimisnumbri K/329916 all loa andnud Keskkonnaameti seisukoht. Teades või vähemalt arvates teadvat, et tegemist on orgaanilise materjaliga sadama süvendamisest, on eelmainitud formulari ülestähenduses kirjas, et “Kaevis (millest 100% on orgaaniline materjal) kasutatakse pinnase täitmiseks taotlejale kuuluval Mustjala vallas asuval kinnistul Pahapilli Masti (kü 48301:006:0518). Vastavalt taotlusele hoiustatakse kaevist ajutiselt ja segatakse tahesõnnikuga eesmärgiga hilisemalt kasutada osaühingule Adepte kuuluvatel põllumaadel põlluviljakuse tõstmiseks.

Ei oska arvata, milline on Keskkonnaameti töötajate arusaam keskkonnakaitsest ja seda eriti inimeste põlises elukeskkonnas. Ehkki küll mitte Tallinna kesklinna, vaid ühe (see kirutud sõna) ääremaa küla keskele on see amet lubanud püsti panna lägapatarei, mille tegelik orgaaniline või anorgaaniline koostis tuleks kiiremas korras välja selgitada, sest küsimuse all pole ainult elanike kaevude joogivee saatus vaid ka kõik muu, mida selle platsi teke juba on kaasa toonud ja võib veelgi kaasa tuua.

Et mitte üldsõnaliseks jääda, ootab Pahapilli küla vastust loa menetlejatelt, millistel seadusaktidel, eelnevatel analüüsidel või uuringutel ning võimalikel kokkulepetel selle loa väljaandmine põhines. Samuti loodame, et selle platsi tekke seaduslikkuse väljaselgitamiseks, kuid samuti ka kiireks likvideerimiseks ei pea me pöörduma isiklikult keskkonnaministri poole.

03.06.2018

Krista, külavanem.

Milline on meie kannatuse piir

Varese sadama arendaja, Raudvere&Co alias Adepte-misiganes OÜ, on otsustanud meie küla inimeste kannatuse otsustavalt proovile panna. JOKK-mehena kasutab ta ära kõik võimalused, et oma tuugeni-idee siin külas vahendeid valimata ellu viia.

Juriidiliselt on (esialgu) justkui kõik korrektne, kuid aeg ja tema teod on näidanud, et mõistlik arutelu, põhjendatud argumendid (ka majanduslikud), koostöövalmidus ja eetilisus igas mõttes ei kuulu selle tüübi arsenali. Varese sadama rekonstrueerimise nime all ehitatakse justkui võimsat elektrijaam-/sõjasadamat, kuhu peaks tulevikus randuma kuni 40- meetrised merealused. Millised? Halloo?

Juba paar kuud käivad Varese sadamas tööd, mille jaoks andis ehitusloa endine Mustjala vallavalitsus. Tööde jaoks luba küll anti, aga küla läbiva tee (mis muide kuulub enamuses eraomanikele) kohandamisele nendeks töödeks ei suvatsetud tähelepanu pöörata. Nii olemegi tänaseks jõudnud seisu, kus meie külatee on muutunud mudamülkaks. See hävitustöö meie teede kallal, millega tegid algust rallimehed 2016.aastal, selle on viinud  lõpu lähedale Raudvere praegune tegevus Varese sadamas.

Aga eks vaadake ja mõelge ise. Vaata siit –  Puust ja punaseks.

Pahapillil 12.04.2018

Keset küla on plaanis püsti panna elektrituulik.

10.07.2017
Viimati täiendatud 26.05.2018 (vt. allpool)

27. juunil 2017. toimus või õigemini pidi Mustjala vallavalitsuses toimuma Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu lahendusi tutvustav avalik arutelu.  Arutelust, mida sedakorda sadamas plaanitakse teha, sellest lootsid osa saada meie külast kohale läinud Krista, Grete ja Tiit.

Et ürituselt puudus üllatuslikult aga nimetatud detailplaneeringu huvitatud isik ehk arendaja – Adepte OÜ esindaja, siis eelmainitud põhjusel tegelikku arutelu ei toimunudki. Oli vaid valla maanõuniku Ilmar Pungari poolt nimetatud detailplaneeringu ettelugemine.

Selgeks sai aga vallamajas see, et üks naaberküla mees – Harry Raudvere, tahab meie külas olevasse Varese sadamasse ehk sisuliselt keset Pahapilli küla püsti panna megasuure tuulegeneraatori ehk tuugeni, mille võimsus on kuni 2,5  mW ja kõrgus koguni kuni 150 meetrit.

Põhjendus, milleks sadamasse selline monstrum vajalik on, selle võib välja lugeda eelmainitud detailplaneeringust. See tühiasi, et Varese sadama verbaalne ehk sõnaline rekonstrueerimine käib Raudvere poolt tulemusteta juba aastaid, ei sega tal põrmugi kuulutamast, et tuulegeneraatori rajamine on vajalik sadamaehitiste toimimiseks.

Tuugen

Täiendatud

24.07.2017

Tänase seisuga on saanud selgeks, et Kaitseministeerium ning Päästeamet keeldusid andmast tuulegeneraatori detailplaneeringule kooskõlastust. Eks aeg näitab, mis edasi hakkab juhtuma. Hoiame asjal igaljuhul silma peal.

Kui soovid lähemalt lugeda ametkondade hinnangutest detailplaneeringule, siis saad seda teha Mustjala valla kodulehel. 

Täiendatud

02.10.2017

29. septembril Võhma Jahimajas toimunud valla volikogu koosolekul oli muu hulgas hääletusel ka tuulikuarendaja taotlus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks ehk sisuliselt Kaitseministeeriumi keelduva otsuse vaidlustamise algatus. 
Volikogu lõi selja sirgeks ning lükkas häälteenamusega selle Raudvere taotluse tagasi.

Täiendatud

21.02.2018

Varese sadama eraomanik on jätkuvalt seisukohal, et planeeritav tuugen on hädavajalik (olematu) sadama häireteta funktsineerimise tagamiseks.  Sellega seoses on ta läinud aasta lõpul teinud muudatused eelkõige tuugeni kõrguse osas, lootuses sobitada see kokku vajalike ametkondade seisukohtadega.  Kaitseministeerium ongi andnud nimetatud muudatusele oma lubava hinnangu.

Siinkohal tuleb täie tõsidusega nentida, et olukord on kui mitte just paljulubav, siis vähemalt lootust andev ning seda õnneks mitte ainult arendaja jaoks. Nimelt on  lootust, et mingil hetkel tajub eraettevõtjast tuugeniehitaja ka konstruktiivse dialoogi vajadust tema silmis tülikaima institutsiooni ehk kohaliku küla kogukonnaga, kes on veelkord oma arvamuse nimetatud projekti kohta avaldanud viimati  “Saarte Hääles” veebruari algul ilmunud artiklis, mida võid lugeda siit:  Madalam tuugen ei ole lahendus.  

Täiendatud

26.05.2018

Ajaleht “Saarte Hääl” 26/05/2018:

“Vallavalitsus asub seisukohale, et avalik huvi, mille eesmärgiks on tagada vallaelanikele parim võimalik elukeskkond, kaalub üles erahuvi elektrienergia tootmiseks ja müümiseks,” põhjendas abivallavanem Mart Mäeker neljapäeval OÜ Adepte juhatuse liikmele Harry Raudverele saadetud kirjas.

Vallavalitsus tegi arendajale ettepaneku korrigeerida Varese sadama detailplaneeringu lahendust. Omavalitsuse hinnangul tuleb arendajal loobuda tuulegeneraatori planeerimisest ja kaaluda elektritootmiseks alternatiivseid viise – näiteks päikesepaneele. Samuti peaks arendaja suurendama detailplaneeringu ala kavandatava idakai osas, planeeringu lahenduses aga viima kaide nimetused ja numbrid vastavusse ehitisregistri andmetega.

Samuti peab arendaja leidma teise asukoha planeeritud kütusemahutile, kuna kavandatud mahutile on ligipääs reljeefi tõttu raskendatud, mistõttu tuleks sellele leida teine asukoht.

Korrigeeritud detailplaneeringu lahendust ootab vallavalitsus menetluse jätkamiseks hiljemalt 1. septembriks.

Seega ootame ära 1. septembri.

Küla oma – kalender 2018 – on valmis

Valmis sai oma – Pahapilli küla kalender.  Projekt on mittetulunduslik ja see on meie väikese küla väikene austusavaldus ja kingitus 100-aastasele Eestimaale.

Kalendri saab igaüks ka endale tellida. Täpsemat infot näed kui klikid siia lingile. 

Kui soovid tellida – anna võimalikult kiiresti teada.

Külavanem, Krista.
18.12.2017

Vallavalitsustest

Valimised on selleks korraks möödas. Peale igakordseid valimisi on aeg aga näidanud seda, et elu  läheb edasi vaatamata sellele, keda valiti või keda mitte.

Elu on näidanud sedagi, et omi asju peame ajama eelkõige meie ise. Kuna seekord on Saaremaa senine elukorraldus võimu ja seaduse mõttes sisuliselt ja piltlikult öeldes laiaks löödud, siis seda enam peame me ise oma silmad-kõrvad lahti hoidma ning käised juba varakult üles käärima, et selles laiemas pildis end vajalikul määral ning väärikalt kehtestada.

JÕUDU SELLEKS!

Külavanem, Krista.

Meie küla vanim

Meie küla raudvara

Päikese kirja põskedele,
naerulõnga nädalatesse,
kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga aastasse!

Soovime Sulle õnne ja tervist, Selma!

Kasulikud numbrid ja lingid

 • Autokauplus peatub palvemaja juures

  igal teisipäeval kella 15-16.00 paiku.

 • Kauplus avatud

  E – R avatud 9.00 – 17.30
  Laupäeval 09.00 – 15.00
  Pühapäeval 10.00 – 15.00

 • Pahapilli - Kuressaare

  07.23   -  08.45  E,T,K,N,R,L
  15.13  -  16.05  E,T,K,N,R
  18.37  -  19.40  E,T,K,N,R
  18.36  -  19.30  L,P
  
 • Kuressaare - Pahapilli

  06.25   -  07.23  E,T,K,N,R,L
  14.10  -  15.13  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.37  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.36  L,P
  
 • Kuivastu-Virtsu

  Sõidugraafikud leiad siit lingilt praamid.ee

 • Triigi-Sõru

  Hiiumaa liinigraafiku leiad siit lingilt Triigi-Sõru

 • Tähtsad telefonid

  Hädaabinumber  –  112
  Perearsti nõuandenumber  –  1220
  Elektrilevi rikketelefon  –  1343
  Päästeala infotelefon  –  1524
  Keskkonnaameti valvetel.  – 1313

 • Vallavalitsus

  Alates 1. jaanuarist 2018 on Mustjala vallavalitsus oma töö lõpetanud.

  Uue – Saaremaa valla valitsus asub Kuressaares.

  Aadress: 
  Tallinna 10, 93819
  Kuressaare, Saaremaa

  Tel: 452 5000
  E-post:
   vald@saaremaavald.ee

Pahapilli © 2018